Informacje o naborze

February 28, 2018

 

Oś priorytetowa

4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie

4.1. Odnawialne źródła energii

Poddziałanie:

4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania

95,00 %

Budżet naboru [PLN]

75 892 498,00

 

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu

Zarząd Województwa Śląskiego z uwagi na zmiany regulaminu konkursu 23 stycznia 2018 r. wydłużył termin trwania naboru dla konkursu z 26 marca 2018 r. do 29 maja 2018 r. do godz. 12.00:00. Zmianie uległ również termin rozstrzygnięcia naboru z września 2018 r. na listopad 2018 r. Zmiany zostały wprowadzone w ogłoszeniu i regulaminie naboru wniosków.
Data publikacji: 19.02.2018 r.

Informujemy, iż w związku z podjętymi uchwałami Zarządu Województwa Śląskiego 23.01.2018 – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych wynikające ze zmian wzorów umów/decyzji/porozumienia. Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji: 30.01.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 w ramach Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs, RPO WSL 2014-2020.

Informacje o naborze

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 25-09-2017 r. (od godz. 07:00:00)

Termin, do którego można składać wnioski - 29-05-2018 r. (do godz. 12:00:00)

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2018 r.

 

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl 

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

z wykorzystaniem:

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii.

Kto może składać wnioski?

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

  2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;

  3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);

  4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;

  5. Szkoły wyższe;

  6. Organizacje pozarządowe; (Stowarzyszenia, Fundacje)

  7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;

  8. Towarzystwa budownictwa społecznego

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP (uchwalony przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1684/211/V/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.) w zakresie przedmiotu konkursu.

 

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

 

75 892 498,00 PLN[1], tj. 17 860 000,00 EUR

W tym 30% tj. 22 767 749,40 PLN[2] na projekty realizowane w formule grantowej. IOK zastrzega możliwość przesunięcia alokacji pomiędzy formułą grantową i niegrantową. Zakłada się, że środki niewykorzystane w formule grantowej zostaną wykorzystane na projekty z formuły niegrantowej [lub odwrotnie].

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie [środki UE]:

(maksymalna kwota dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalna kwota dofinansowania projektu - jeśli dotyczy)

 

 

75 892 498,00 PLN[3], tj. 17 860 000,00 EUR

W tym 30% tj. 22 767 749,40 PLN[4] na projekty realizowane w formule grantowej. IOK zastrzega możliwość przesunięcia alokacji pomiędzy formułą grantową i niegrantową. Zakłada się, że środki niewykorzystane w formule grantowej zostaną wykorzystane na projekty z formuły niegrantowej [lub odwrotnie].

 

 

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

 

Dla projektów realizowanych w formule grantowej maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

 

 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie może przekroczyć 50 mln EUR.

W przypadku realizacji tzw. projektów parasolowych (niebędących projektami grantowymi) przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia maksymalna wartość projektu wynosi 7 mln PLN.

Wartość środków przeznaczonych na procedurę odwoławczą w konkursie

10%, tj. 7 589 249,80 PLN[5]

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Wyróżnione posty

Nowość moduł CSUN 320 half cut cells;)

January 21, 2019

1/10
Please reload

Ostatnie posty