top of page

Spełniamy obowiązek informacyjny RODO - Dbamy o Twoje dane osobowe.


Szanowni Państwo, W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych i dbając o bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych, chcielibyśmy poinformować, iż Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera, będąc w procesie przygotowań do nowych regulacji, pragnie poinformować Państwa o następujących, niezmiernie istotnych kwestiach wskazanych poniżej. Uprzejmie prosimy zatem o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dostępne pod adresem: http://eu-rlex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj – obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.

Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera ul. Komorowicka 72, 43-300 Bielsko Biała, Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej VIII wydz. KRS, pod nr: 0000658262, Nip 5472171415, Tel 33 300 33 53, kom.+48 508 600 606, zwane dalej („Stowarzyszenie” lub „my”) w związku ze zbieraniem Państwa danych przekazuje następujące informacje:

I. Kto przetwarza Państwa dane osobowe i jak można się z nami skontaktować?

 1. a) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera z siedzibą w, ul. Komorowicka 72, 43-300 Bielsko Biała, KRS 0000658262, Nip 547-217-14-15.

 2. Można się z nami skontaktować: - listownie na adres podany powyżej, telefonicznie: 33 300 33 53, 508 600 606, lub – mailowo: biuro@blekitnaatmosfera.pl

II. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. przedstawienia oferty handlowej, przygotowania i zawarcia umowy, wykonania Projektu technicznego, wykonania instalacji sprzętu. Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od Was, w związku z zawartymi umowami i świadczonymi usługami.

III. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

 1. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Państwem a Stowarzyszeniem, a także dla naszych celów podatkowych i rachunkowych. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy zawartych z Stowarzyszeniem umów współpracy, i przepisów prawa.

 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: - niezbędność danych osobowych do wykonania umowy, której jesteście stroną tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO. - niezbędność danych osobowych do wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na Stowarzyszeniu tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie w jakim wykorzystujemy Państwa dane osobowe np. aby zaoferować Państwu nasze nowe usługi).

 3. Podanie przez Państwo danych osobowych było konieczne dla zawarcia i wykonywania zawartej z nami umowy. Brak podania tych danych osobowych spowodowałby brak możliwości zawarcia i wykonywania tej umowy.

IV. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Stowarzyszenie do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, a także podmioty, którym Stowarzyszenie przekazuje dane w celu wykonywania czynności, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych (np. firma Instalacyjna, Spedycyjna, Magazynowa, Bank, Operator Sieci Dystrybucyjnej), a także ewentualnie inne podmioty zaangażowane w realizację umowy z Państwem zawartej (np. kurierzy).

V. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe? Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres obowiązywania umowy z Państwem zawartej oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, tj. co najmniej przez okres 3 lat od dnia realizacji usługi. Jednocześnie, w celu wspólnych rozliczeń, Stowarzyszenie będzie przechowywać dane przez okres, w którym jest ono zobowiązane do zachowania danych, lub dokumentów je zawierających, dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne, tj. przez okres w jakim możliwe jest potencjalnie dochodzenie roszczeń przez Stowarzyszenie i w stosunku do niego, w związku z wykonaniem Państwa umowy, tj. w przypadku przedsiębiorców okres wynosi co do zasady 3 lata, a w przypadku innych osób w tym konsumentów co do zasady 10 lat.

VI. Państwa prawa dotyczące danych osobowych. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu określone uprawnienia:

 1. prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Państwa są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne możemy naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne), gdyż nie sprostowaliśmy ich z jakiegokolwiek powodu, mając od Państwa wiedzę, że się zmieniły, możecie Państwo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach możecie Państwo zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, tj., kiedy dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których Was informowaliśmy, jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego;

 4. jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe, lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub nie potrzebujemy już określonych danych, możecie także zażądać, abyśmy przez określony, potrzebny przez nas, czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywali na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywali;

 5. macie Państwo również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem, ich przetwarzania do momentu cofnięcia zgody;

VII. Organ Nadzoru.

 1. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (OJ L 119, 4.5.2016, str. 1-88), dostępne pod adresem: http://eurlex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje: Inspektor ochrony danych (DPO/IOD) Wojciech Szymborski tel. +48510682007 email: w.szymborski@blekitnaatmosfera.pl

Wyróżnione posty

Ostatnie posty

bottom of page