top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA

 


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą, informuję że:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszeniem Błękitna Atmosfera z siedzibą w Bielsku-Białej,
adres: ul. Komorowicka 72; 43-300 Bielsko Biała, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji pod nr KRS 0000658262 w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP: 5472171415
reprezentowanym przez:


1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem email: biuro@blekitnaatmosfera.pl lub Tel: +48 508 600 606. +48 33 300 33 53.
2. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:


a) zawarcia i realizacja umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO
b) wystawienia faktury lub rachunku, prowadzenia sprawozdawczości finansowej - na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO,
c) zabezpieczenia roszczeń i ochrony praw administratora danych, związanych z wykonaniem umowy - na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
d) prowadzenia marketingu własnych usług i produktów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub lit. f RODO


3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, banki i instytucje finansowe operatorzy pocztowi, instytucje udzielające dofinansowania na cel wykonania umowy zawartej z Administratorem, podmioty biorące udział w wykonaniu umowy - dostawcy i podwykonawcy Administratora.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających
z przepisów prawa lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy. Dane przetwarzane w celach marketingowych przetwarzane są nie dłużej niż do chwili cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu albo żądania zaprzestania przetwarzania danych w w/w celu.
5. W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:


a. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
b. prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
d. prawo do przenoszenia danych , e. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),
f. prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego,
g. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych.
6. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu przez Administratora.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych w zakresie wymaganym przez

 

Administratora może skutkować tym, że zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe.

bottom of page