top of page

Niniejszym przedstawiamy streszczenie naszej batalii o dofinansowanie. 

Po skutecznym złożeniu wniosku i kilkumiesięcznej ciszy z strony UM, otrzymaliśmy pierwszą ocenę pozytywną. Oczywiście okraszoną kilkoma poprawkami z którymi dość szybko się uporaliśmy, przykro nam tylko że tyle się mówi o ograniczeniu smogu, ochronie środowiska, a inicjatywom oddolnym się podcina skrzydła i to w taki sposób.

Ale dość rozczulania się, mamy rozwiązanie, już od dawna przygotowaliśmy się i na taką ewentualność.

Info na końcu tekstu.

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
40-037 Katowice
Katowice
Juliusza Ligonia 46

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Katowice, 2017-07-21

Dane adresatów

Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera
43-300 Bielsko Biała
Bielsko-Biała
Michałowicza 46 / 2

FR-ROP2.432.4.70.2017

 

Uwagi formalne do wniosku nr WND-RPSL.04.01.02-24-039D/17

Treść dokumentu

FR-ROP2.KW-00594/17

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż w wyniku oceny formalnej złożonego przez Państwa w ramach naboru nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16 wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami, zaistniała konieczność poprawy i uzupełnienia przedmiotowej dokumentacji.

Zakres zmian, jakich należy dokonać wraz z instrukcją dotyczącą złożenia uzupełnionego/poprawionego wniosku o dofinansowanie, przedstawiono w załączniku do niniejszego pisma.

Z poważaniem,

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Małgorzata Noga

KARTA OCENY FORMALNEJ

Nr naboru: RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16

Typ projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Wnioskodawca

STOWARZYSZENIE BŁĘKITNA ATMOSFERA

Tytuł projektu: Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców 12 gmin Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Numer wniosku: WND-RPSL.04.01.02-24-039D/17

Numer id projektu: 12683

 

KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE

Termin wniesienia wniosku o dofinansowanie projektu

Wniosek wypełniono i zatwierdzono w LSI oraz złożono w terminie określonym w regulaminie.

Spełnia kryterium (brak uwag)

 

Kwalifikowalność podmiotowa wnioskodawcy

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) są uprawnieni do złożenia wniosku o dofinansowanie: wpisują się w katalog beneficjentów przewidzianych w RPO WSL na lata 2014-2020, SZOOP oraz regulaminie.

Wnioskodawca oraz partnerzy nie podlegają wykluczeniu z dofinansowania na podstawie odrębnych przepisów.

Spełnia kryterium (brak uwag)

 

Kwalifikowalność przedmiotowa projektu

Projekt jest zgodny z przedmiotem naboru, w tym typami projektów podlegającymi dofinasowaniu oraz warunkami dostępu określonymi w regulaminie.

Projekt jest realizowany na terenie województwa śląskiego.

Projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinasowanie.

Spełnia kryterium (brak uwag)

 

Poprawność ustalenia wartości całkowitej projektu oraz wartości kosztów kwalifikowalnych

Wartość projektu jest zgodna z wartościami określonymi w SZOOP RPO WSL na lata 2014-2020 oraz w regulaminie.

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu jest zgodna z wartościami określonymi w SZOOP RPO WSL na lata 2014-2020 oraz w regulaminie (jeśli dotyczy).

Spełnia kryterium (brak uwag) a wartość projektu nie dotyczy (brak uwag)

 

Kompletność dokumentacji projektu na moment zamknięcia naboru

Data dokumentów przedstawianych w załączeniu do wniosku o dofinasowanie projektu jest zgodna z terminem zamknięcia naboru.

Spełnia kryterium (brak uwag)

 

Zgodność projektu z RPO WSL na lata 2014-2020, SZOOP

Projekt jest zgodny z zapisami RPO WSL na lata 2014-2020 oraz SZOOP.

Spełnia kryterium (brak uwag)

 

Właściwe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu

Wniosek i załączniki są przygotowane zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. Załączniki są aktualne, zgodne z prawem unijnym i krajowym, właściwe zakresem.

Spełnia kryterium (brak uwag)

Do poprawy:

Dot. pola A.1.3 Wnioskodawca  stwierdził, że nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w projekcie uzasadniając, że stowarzyszenie funkcjonuje jako zrzeszenie mieszkańców i występuje w ich imieniu i nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. Możliwość odzyskania podatku VAT lub jego brak nie jest warunkowane rodzajem podmiotów lub osób, które się reprezentuje lecz faktem, czy Stowarzyszenie ma prawną możliwość odzyskania podatku VAT. Zgodnie z zapisami §4 Statutu Realizacja ust.1 pkt. p wynika, że Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, dalej w §19 Majątek Stowarzyszenia zapisano, że majątek powstaje z wpływów z działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę zapisy dokumentów Stowarzyszenia oraz brak spójności w tym zakresie w całej dokumentacji aplikacyjnej niemożliwe jest uznanie podatku VAT za koszt kwalifikowalny. Na tej podstawie należy uznać, że podatek VAT w ramach projektu będzie kosztem niekwalifikowalnym. Proszę o skorygowanie zapisów pola A.1.3 poprzez zaznaczenie opcji TAK i dostosowanie uzasadnienia. Poprawność przyjętego podejścia potwierdzają także zapisy na stronie internetowej Wnioskodawcy gdzie widnieją dwa prawie tożsame regulaminy Programu ”Błękitna Atmosfera”, z których można wyczytać (IV. pkt 1), że „Poziom dofinansowania projektu OZE „Błękitna Atmosfera (2)” wynosi 85% kosztów kwalifikowanych netto, (podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym w projekcie),…”. Proszę zatem o korektę w zakresie uznania podatku VAT za niekwalifikowalny (zarówno w obrębie wniosku jak też załączników szczególnie analizy finansowej i oświadczenia o VAT).

 

Dot. pola B.2-proszę o poprawienie nazwy miejscowości: Czerwionka-Leszczyny.

Dot. pola B.9. Uzasadnienie spełnienia kryteriów – z uwagi na błąd systemu LSI, ww. pole nie zostało wypełnione. Proszę o uzupełnienie poprzez odniesienie się do wszystkich kryteriów wskazanych w Regulaminie konkursu w rozdziale 2.1.1.

 

Dot. pola B.14 – proszę o weryfikację nazw miejscowości, na terenie których będzie realizowana inwestycja. Proszę o zachowanie spójności w podawaniu miejsca realizacji projektu z dokumentacją aplikacyjną oraz obszarem danego subregionu (Zachodni).

Dot. pola C.2.2 zadanie 3, wydatek o sygnaturze WYD004 - w opisie proszę podać ilość sztuk tablic i szacunkową ilość etykiet.

W polu C.2.2 wskazano, że wydatki zawierają podatek VAT. Proszę o skorygowanie  zapisów dokumentacji aplikacyjnej poprzez wyłączenie z kosztów kwalifikowalnych kwot podatku VAT. W sytuacji możliwości odzyskania podatku VAT jego koszty powinny zostać wskazane w części C.2.3 wniosku z podziałem na poszczególne kategorie wraz z określeniem % stawki podatku.

INFORMACJA

Konkurs: RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16 nr wniosku 039D/17-negatywna ocena wniosku

Treść dokumentu

FR-ROP2.KW-00907/17 Szanowni Państwo, w związku z przyjęciem w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwały nr 2264/224/V/2017 w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16 dla Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii - RIT Subregionu Zachodniego, informuję, iż projekt o nr WND-RPSL.04.01.02-24-039D/17-003 pn. „Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców 12 gmin Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” z uwagi na negatywny wynik oceny merytorycznej nie został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania.

Bielsko-Biała, dnia 07.12.2017 r.

 

P R O T E S T

 

Instytucja rozpatrującą protest

Zarząd Województwa Śląskiego,

pełniący funkcję 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014-2020 (dalej IZ RPO WSL).

ul. Ligonia 46

40-037 Katowice

 

Wnioskodawca

Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera

43-300 Bielsko Biała

Bielsko-Biała

Michałowicza 46 / 2

NIP: 5472171415

Reprezentowana przez: Prezesa Zarządu

 

Numer wniosku o dofinansowanie projektu;

 

Tytuł projektu;

Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców 12 gmin Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

 

 

Szanowni Państwo,

 

                                             

Na podstawie Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) oraz Regulaminu procedury odwoławczej dla IZ RPO WSL – zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera wnosi niniejszym protest, wobec negatywnej oceny merytorycznej projektu „Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców 12 gmin Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” (WND-RPSL.04.01.02-24-039D/17-003), złożonego w ramach konkursu: RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16 dla Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT Subregionu Zachodniego.

 

 

Kryteria wyboru projektu, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza to:

KRYTERIA 0/1 – Kryteria ogólne

pozycja kryterium nr 1: Realność wskaźników

 

Uwaga oceniającego Ekspert numer 1:

Cyt.: „Oszacowane wartości wskaźników produktu i rezultatu są realne do planowanego

zakresu robót, za wyjątkiem wskaźnika redukcji pyłu. Podana za projektem

wykonawczym redukcja na poziomie 31,78 tony/ rok jest zawyżona i niemożliwa do

osiągnięcia. Na wskaźnik ten składa się redukcja w wyniku zabudowy pomp ciepła

wynosząca: 0,6910 tony/rok oraz w wyniku zabudowy paneli wynosząca:

31,08641085tony/rok. Redukcja z tytułu zabudowania pomp jest na realnym poziomie,

natomiast w wyniku zabudowy paneli jest zawyżona. Powinna ona wynosić:

333,59360MWht/rok (produkcja energii) tj. 1.200,90096 GJ x 0,063kg/MWH =

75,65676kg/GJ, tj. 0,00756567 tony/ rok. Co daje łącznie 0,6910 tony/rok + 0,007567

tony/rok = 0,69856567 tony/rok.”

(Ten ekspert wskazał iż błąd polega na podaniu ilości w kilogramach a nie w tonach)

Uwaga oceniającego Ekspert nr 2:

 „Po przeanalizowaniu założonych do realizacji w projekcie zadań, w opinii oceniającego zaplanowane do osiągnięcia efekty w postaci wskaźników (w zadeklarowanych wielkościach) nie są możliwe do zrealizowania:

Zadeklarowana wielkość wskaźnika rezultatu „Stopień redukcji PM 10” na poziomie 31,78 ton/rok jest zawyżona i niemożliwa do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu w założonym kształcie.

Wnioskodawca nie ma wymaganego potencjału organizacyjnego i finansowego i odpowiedniej wiarygodności jako instytucja których posiadanie w opinii eksperta jest niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji projektu parasolowego, a także nie planuje realizacji projektu z żadnym podmiotem, który gwarantował by tę wiarygodność.

Wnioskodawca nie zadeklarował, że zamierza uruchomić biuro projektu i że zapewni jakikolwiek personel który będzie uczestniczył w realizacji projektu i pozostawał do dyspozycji osób dla których zostaną montowane instalacje a także instytucji pośredniczącej i podwykonawców.

Wnioskodawca zleca wykonanie wszystkich zadań związanych z realizacją projektu podwykonawcom - prócz dostarczenia i montażu instalacji firmie zewnętrznej zlecona zostanie także realizacja zadań, z zakresu nadzoru i koordynacji projektu a także jego rozliczenia. Wnioskodawca w projekcie nie wskazał żadnych działań które będzie realizował sam jednocześnie nie wykazał we wniosku/nie potwierdził, że posiada jakiekolwiek doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE czy z podobnym zakresem rzeczowym czy budżetem tak by zapewnić prawidłowy nadzór nad realizacją zleconych zadań i wziąć odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu i osiągnięcie założonych wielkości wskaźników.

Wnioskodawca nie dookreślił warunków jakie będzie wymagał od potencjalnego wykonawcy w zakresie posiadanego przez niego doświadczenia w montażu instalacji OZE , posiadanego potencjału technicznego, kadrowego czy finansowego. Natomiast posiadanie odpowiedniego potencjału we wskazanym powyżej zakresie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego montażu tak wielu instalacji w tak krótkim czasie w sposób zapewniający prawidłowe jej funkcjonowanie w okresie realizacji projektu i okresie trwałości.

Zakres zadań planowanych do realizacji w ramach projektu nie gwarantuje osiągnięcia zadeklarowanych wartości wskaźników produktu i rezultatu:

- Wnioskodawca nie przewidział nadzoru inwestorskiego w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji w obszarze robót budowlanych i instalacyjnych co w związku z faktem że sam nie posiada doświadczenia jest niezbędne celem zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. 

- Z opisu pozycji budżetowych dotyczących zakupu i instalacji paneli i pomp a także z innych zapisów wniosku nie wynika, że wnioskodawca zamierza w ramach projektu w jakikolwiek sposób zweryfikować czy instalacje zostały zamontowane w sposób prawidłowy. Dokumentacja potwierdzająca wykonie odpowiednich pomiarów oraz testów określonych w odpowiednich normach powinna być podstawą do podpisania protokołu odbioru instalacji a jednocześnie stanowi podstawę dla producenta do udzielenia gwarancji w związku z czym sprawdzenie czy instalacja została zamontowana i funkcjonuje zgodnie z wymogami odpowiednich norm jest niezbędne.

- Jednocześnie wnioskodawca nie dookreślił kto będzie odpowiedzialny za wykonanie procedury podłączenia nowopowstałych instalacji pv do sieci energetycznej wnioskodawca, wykonawca czy osoba która będzie korzystać z instalacji i kto pokryje ewentualne koszty z tym związane

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo że realizacja projektu w założonym kształcie nie przyczyni się do osiągnięcia założonych w projekcie wielkości poszczególnych wskaźników produktu i rezultatu - w związku z powyższym oceniający przyznaje 0 punktów.”

 

Wskazanie uchybień proceduralnych:

Naruszenie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 4.1.1. (nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16) gdyż zarówno na etapie oceny formalnej jak i później po zidentyfikowaniu oczywistej omyłki na etapie oceny merytorycznej Oceniający winni byli wystąpić do wnioskodawcy o poprawę/wyjaśnienie oczywistej pomyłki obliczeniowej.

 

Uzasadnienie:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż Oceniający popełnili błąd w ocenie w/w kryterium, gdyż zgodnie z Regulaminem konkursu dla Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT Subregionu Zachodniego (nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16) na podstawie punktu 2. Ze strony 50 „W trakcie oceny merytorycznej projektu, w przypadku zaistnienia wątpliwości/lub konieczności uzyskania od wnioskodawcy dodatkowych informacji bądź wyjaśnień, na wniosek osoby oceniającej, IOK może zwrócić się do wnioskodawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących wniosku. Złożone wyjaśnienia stanowią integralną część dokumentacji aplikacyjnej. Wprowadzone treści powinny być jednoznaczne oraz umożliwiać weryfikację okoliczności będących przedmiotem oceny. Ewentualne zmiany treści wniosku o dofinansowanie, będące konsekwencją złożonych wyjaśnień, mogą mieć wyłącznie charakter porządkowy i doprecyzowujący Wyjaśnienia nie mogą również odnosić się do kwestii całkowicie pominiętych przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie. W przypadku niezłożenia wyjaśnień w wyznaczonym przez IOK terminie, ocena projektu przeprowadzana jest na podstawie dostępnych we wniosku informacji.”

Wnioskodawca po uzyskaniu negatywnej oceny dokonał weryfikacji wielkości wskaźnika „Stopień redukcji PM 10 tony/rok” dla wielkości unikniętej emisji PM10 uzyskanej dzięki instalacji fotowoltaicznej, obliczonego na podstawie wskaźnika emisyjności dla pyłu całkowitego dla energii elektrycznej (zawodowej) na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, gdzie współczynnik przeliczenia produkcji energii elektrycznej (MWh) na 1 kg emisji pyłu PM10 wynosi 0,063861 kg/MWh.

Weryfikacja wskaźnika, jak również wywód drugiego Oceniającego, dowiodła oczywisty błąd rachunkowy w ramach jednostki, w której powinien być zaprezentowany w/w wskaźnik. Wartości zaprezentowane we wniosku o dofinansowanie w pozycji wskaźnika redukcji emisji pyłu PM10 były podane w kg/MWh a nie w T/MWh. Biorąc od uwagę wiedzę i doświadczenie Oceniających, oraz oczywisty fakt, że niniejszy wskaźnik już na pierwszy rzut oka jest nierealny do osiągnięcia Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż Oceniający przed przyznaniem odpowiedniej punktacji powinien zgodnie z regulaminem wystąpić do Wnioskodawcy o wyjaśnienie/poprawę opisywanego wskaźnika.

Dodatkowo na podstawie punktu 4. Regulaminu zawartego na stronie 49 „W przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie braków formalnych lub oczywistych omyłek IOK wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.” Należy zwrócić uwagę, iż omyłka ta jest oczywista i nie wynika z błędnej metodologii wyliczenia wskaźnika, tylko z oczywistej omyłki zgodnie z którą na podstawie definicji zawartej w regulaminie konkursu uznaje się błędy rachunkowe w wykonaniu działania matematycznego.

               W zakresie uwag co do kwestii organizacyjno – instytucjonalnych, Wnioskodawca sprzeciwia się subiektywnej ocenie, zwłaszcza eksperta nr 2.

  1.  Stowarzyszenie jako grupa osób działająca w celu osiągnięcia swoich celów statutowych, nie prowadzi działalności gospodarczej skierowanej na uzyskiwanie dochodów dla jej członków, w związku z powyższym korzysta z zasobów jedynie niezbędnych do realizacji zadań statutowych tak by minimalizować obciążenie członków stowarzyszenia. Mimo to Wnioskodawca zatrudnia pracowników jak również współpracuje z nami wolontariuszami z różnych dziedzin. Są to dwie pracownice biurowe oraz Inżynier elektryk od spraw technicznych, Inżynier projektant systemów grzewczych.

  2. Zlecenie firmie zewnętrznej przeprowadzenie rozliczenia projektu wynika z pewności co do profesjonalizmu tegoż podmiotu a także zabezpieczeniu skutecznej realizacji projektu i pozyskania dofinansowania na podstawie stosownych rozliczeń z Instytucją Zarządzającą.

  3. Uwaga dotycząca zakresu uwag formalnych jest krzywdząca, gdyż na etapie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej wnioskodawca weryfikuje zalecenia, kryteria i wymogi Instytucji Zarządzającej, jednakże biorąc pod uwagę skomplikowanie projektu, konieczne było dokonanie szeregu zmian potwierdzających determinację wnioskodawcy w zakresie realizacji projektu. Tym bardziej, oceniający merytorycznie nie powinien wnosić wątpliwości w tym zakresie, jeżeli podmiot aplikujący skutecznie odniósł się do wszystkich otrzymanych uwag co zostało potwierdzone na etapie oceny formalnej. Oceniający wskazując na ilość uwag formalnych pokazuje brak swojego doświadczenia w aplikowaniu o środki unijne i pełny subiektywizm w ocenie. Należy nadmienić, iż nie ilość uwag stanowi problem na etapie oceny formalnej, lecz ich ciężar i możliwość poprawy. Jeśli uwagi powodują całkowitą przebudowę projektu, można wnioskować, iż projekt ten został strukturalnie nie dopracowany. W przedmiotowym projekcie uwagi w znaczącej większości wynikały z dostosowania dokumentacji (a zwłaszcza załączników) do wymagań prawnych i wprowadzeniu odpowiednich zapisów gwarantujących trwałość projektu, tak pod kątem finansowym jak i organizacyjnym.

  4. Oceniający wskazał, iż Wnioskodawca nie dookreślił warunków jakie będzie wymagał od potencjalnego wykonawcy w zakresie posiadanego przez niego doświadczenia w montażu instalacji OZE, posiadanego potencjału technicznego, kadrowego czy finansowego. Po raz kolejny oceniający wykazał się brakiem wiedzy i doświadczenia w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej. W zakresie wymagań w stosunku do wykonawcy, na etapie aplikowania jedynym dokumentem jest projekt techniczny, który specyfikuje jedynie wymagania techniczne niezbędne do sprawnej, zgodnej z prawem realizacji inwestycji. W zakresie wymaganym przez oceniającego, zapisy umieszczane są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przygotowywanym dokumencie przez rozpoczęciem procedury przetargowej. Zakres załączników do wniosku aplikacyjnego nie obejmuje tegoż załącznika, więc trudno tutaj wskazywać na konieczność potwierdzenia potencjału wykonawcy na etapie aplikowania o środki EFRR.

  5. Zakres prac będących przedmiotem projektu nie należy do katalogu zadań koniecznych do kontroli przez Inspektora Nadzoru (zgodnie z prawem budowlanym). Natomiast potwierdzenie zgodności zrealizowanych inwestycji zostanie przeprowadzone na etapie podłączania do sieci ogólnodostępnej przez przedstawiciela operatora (np. firmy Tauron). W przypadku braku potwierdzenia przez ten podmiot, instalacja nie będzie odebrana.

 

Ponadto procedury odbioru dokładnie opisano w dokumentacji technicznej. Cyt.:

„1.11. Konstrukcja Montażowa I Okablowanie

Moduły fotowoltaiczne należy zamontować na systemowej konstrukcji montażowej aluminiowej. Moduły należy łączyć szeregowo w łańcuchy za pomocą przewodów dostarczonych wraz z modułami PV. Do podłączenia modułów znajdujących się w różnych rzędach, a przyporządkowanych do jednego łańcucha wykorzystać złączki w standardzie MC4 i kabel solarny o przekroju 4 - 6 mm2 .

Nadmiary ww. przewodów należy przymocować do konstrukcji za pomocą opasek odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne. Przewody solarne muszą charakteryzować się takimi cechami jak odporność na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, a w szczególności promieniowania UV, podwójną izolacją, wzmocnioną odpornością na uszkodzenia mechaniczne.

Normy dla konstrukcji montażowych Konstrukcje montażowe wykonywane pod moduły PV powinny spełniać poniższe normy: • PN-EN 1993-1-1 - Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. • PN-EN 1991-1-3 - Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem. • PN-EN 1991-1-4 - Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru.

•PN-EN 1991-1-1 - Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. • PN-EN-1995-1-1 - Projektowanie konstrukcji drewnianych. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.

Do montażu konstrukcji wsporczej używać jedynie systemowych materiałów.W przypadku dachu skośnego moduły PV przymocowane są do struktury dachu znajdującej się pod przykryciem dachowym (dachówka ceramiczna, blacha falista, blacha trapezowa, gont, eternit). Producent zazwyczaj określa wymaganą liczbę uchwytów na 1 m2 oraz maksymalny rozstaw między wspornikami.

Do krokwi mocuje się uchwyty dachowe. Do uchwytów mocowane są prowadnice. Moduły PV są montowane do prowadnic (płatwi) za pomocą specjalnych uchwytów. Konstrukcje wspierające powinny wytrzymać działanie sił jakie będą występować w trakcie eksploatacji i być w stanie przenieść te siły na struktury dachu.

W przypadku dachów skośnych na zamontowane moduły PV działają siły skierowane przeciwnie. Czynniki dociskające konstrukcję wsporczą są wynikiem obciążenia śniegiem, wpływem ciśnienia wiatru oraz wagą modułów PV i konstrukcji wsporczej. Czynniki wyrywające konstrukcję wsporczą pochodzą z ciągnącej siły wiatru, który podwiewa pod moduły PV i konstrukcję. W celu minimalizowania tych sił należy zastosować się do następujących uwag: • moduły PV nie powinny wystawać poza poziomą i pionową linię budynku. Dystans pomiędzy modułem PV a krawędzią dachu powinna być przynajmniej 5 razy większa niż odległość modułu PV od powierzchni dachu, • moduły PV powinny być zamocowane pod takim samym kątem jak spadek dachu, • wszystkie odstępy pomiędzy modułami PV powinny być takie same i być niewielkie, około 10 mm, aby minimalizować ciśnienie jakie tworzy się za modułem PV.”

 

”1.12. Sposób Prowadzenia Przewodów Prowadzenie instalacji DC Do inwertera należy prowadzić przewody DC po trasach ustalonych z użytkownikiem. Zaleca się prowadzenie na zewnątrz budynku w rurach ochronnych lub w listwie. Jeżeli inwerter ulokowany będzie w budynku trasę do inwertera ustalić z użytkownikiem wykonać w sposób najmniej inwazyjny. Zabezpieczając przejścia przez dach, stropy i ściany w wymagany przez sztukę budowlaną sposób.

Przejście przez stropy, ściany i dach uszczelnić do odporności ogniowej przegrody. Prowadzenie instalacji AC Od inwertera do rozdzielni głównej posesji, należy wykorzystać istniejące szachty elektryczne lub wykonać nowe trasy kablowe. Po ułożeniu linii kablowej należy dokonać jej sprawdzenia: - Sprawdzić ciągłość żył. - Dokonać pomiaru rezystancji izolacji kabla induktorem o napięciu 2,5 kV. Wyniki pomiarów dołączyć do dokumentacji odbiorczej w formie protokołu. W celu połączenia poszczególnych elementów składowych systemu w całość, wykorzystuje się specjalistyczne akcesoria takie jak, juncton boxy, combiner boxy, rozgałęźniki i złącza MC4. Wszystkie te elementy muszą być wodoszczelne i zapewnić niezawodność łączeniową na minimum 25 lat.

 

„3.1. Odbiór Robót Montażowych. Na podstawie wyników badań i kontroli, należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm PN-EN 1990:2004 i projektu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny być udokumentowane. W szczególności powinny być sprawdzone: • odchyłki geometryczne układu, • jakość materiałów i spoin, • stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych, • stan i kompletność połączeń.

Dla zapewnienia jakości wykonanych robót montażowych w trakcie ich realizacji należy wykonać częściowe protokoły odbioru konstrukcji wsporczej systemowej aluminiowej. Protokół odbioru konstrukcji aluminiowej w wytwórni wraz z oświadczeniem, że usterki stwierdzone w czasie odbiorów międzyoperacyjnych i odbioru końcowego zostały usunięte. Protokół dotyczy kompletności elementów, prostoliniowości, płaskości, kształtu przekroju poprzecznego, układu geometrycznego, zabezpieczenia antykorozyjnego. Odpowiednie częściowe protokoły konstrukcji dotyczące posadowienia konstrukcji, prawidłowości układu geometrycznego elementów oraz dokładności zestawienia konstrukcji wsporczej, stanu i kompletności połączeń, uzupełnienia zabezpieczenia antykorozyjnego.

Protokół odbioru końcowego sporządzony z udziałem stron procesu budowlanego należy wykonać zgodnie z PN-EN 1990:2004.”

 

KRYTERIA 0/1 – Kryteria ogólne

pozycja kryterium nr 3: Trwałość rezultatów projektu

 

Uwaga oceniającego Ekspert numer 1:

Cyt.: „Wątpliwość co do prawidłowej realizacji projektu oraz trwałości budzi zdolność

organizacyjna i finansowa wnioskodawcy. Organizacyjna - Stowarzyszenie nie ma

doświadczenia w realizacji tego typu inwestycji, nie ma też swojej kadry, która miałaby

doświadczenie w zarządzaniu projektem podczas jego realizacji, jak i w okresie

trwałości. Wnioskodawca zatrudnia na pełnym etacie 2 osoby, jest to nieadekwatne do

skali projektu, realizacja zadania oparta o firmy zewnętrzne. Stowarzyszenie Błękitna

Atmosfera jest młodą organizacją pozarządową, data rozpoczęcia działalności to

12.01.2017r. Finansowa - realizacja pod względem finansowym opiera się przede

wszystkim na dotacji z UE, w niewielkim zakresie ze środków własnych i mieszkańców.

Brak rezerwy finansowej. Ryzyko niezrealizowana projektu w planowanym zakresie w

przypadku rezygnacji części mieszkańców, brak listy rezerwowej”

Uwaga oceniającego Ekspert nr 2:

 „Na podstawie przedstawionych informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie Ekspert uznaje, że Wnioskodawca nie posiada zdolność do utrzymania rezultatów projektu w zakresie: organizacyjnym, finansowym oraz technicznym przez okres minimum 5 lat.

Uzasadnienie:

- Wnioskodawca nie ma wymaganego potencjału organizacyjnego, finansowego i odpowiedniej wiarygodności jako instytucja których posiadanie w opinii Oceniającego jest niezbędne do pełnienia funkcji operatora w wydatkowaniu środków UE a także do zapewnienia prawidłowej realizacji projektu parasolowego i utrzymania jego efektów w okresie trwałości.

- Wnioskodawca nie wykazał, że ma doświadczenia w realizacji projektów o podobnym zakresie tj. projektów inwestycyjnych i projektów o tak dużej skali.

- Jak wynika z zapisów wniosku Stowarzyszenie nie posiada doświadczanie w zarządzaniu finansowo-organizacyjnym w związku z czym istnieje bardzo duże ryzyko że po zakończeniu realizacji projektu samodzielnie nie poradzi sobie z utrzymaniem efektów projektu przez wymagany okres trwałości tj. 5 lat.

Dodatkowo Wnioskodawca nie wykazał, że zamierza przeznaczyć jakiekolwiek środki własne które były by gwarantem zapewnienia ciągłości realizacji projektu w przypadku opóźnień w wypłacie środków lub sytuacji, kiedy mieszkańcy nie wnieśli by na czas wymaganego wkładu własnego.

- Złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu wymagał bardzo szerokiego zakresu poprawek formalnych - ponad 60 uwag na etapie oceny formalnej – co w opinii oceniającego budzi duże obawy, że Wnioskodawca będzie w stanie w prawidłowy sposób zapewnić trwałość rezultatów projektu.

W związku z powyższym oceniający przyznaje 0 punktów.

Dodatkowo Wnioskodawca nie wykazał, że zamierza przeznaczyć jakiekolwiek środki własne które były by gwarantem zapewnienia ciągłości realizacji projektu w przypadku opóźnień w wypłacie środków lub sytuacji, kiedy mieszkańcy nie wnieśli by na czas wymaganego wkładu własnego.

- Złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu wymagał bardzo szerokiego zakresu poprawek formalnych - ponad 60 uwag na etapie oceny formalnej – co w opinii oceniającego budzi duże obawy, że Wnioskodawca będzie w stanie w prawidłowy sposób zapewnić trwałość rezultatów projektu.”

 

 

Uzasadnienie:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż Oceniający subiektywnie ocenili projekt, nie uwzględniając zapisów umowy z mieszkańcami oraz zapisów w dokumentacji technicznej. Dodatkowo należy uwzględnić wyjaśnienia wcześniej dołączone dotyczące kryterium nr I w tym:

  1. Stowarzyszenie jako grupa osób działająca w celu osiągnięcia swoich celów statutowych, nie prowadzi działalności gospodarczej skierowanej na uzyskiwanie dochodów dla jej członków, w związku z powyższym korzysta z zasobów jedynie niezbędnych do realizacji zadań statutowych tak by minimalizować obciążenie członków stowarzyszenia. Mimo to Wnioskodawca zatrudnia pracowników jak również współpracuje z nami wolontariuszami z różnych dziedzin. Są to dwie pracownice biurowe oraz Inżynier elektryk od spraw technicznych.

  2. Zlecenie firmie zewnętrznej przeprowadzenie rozliczenia projektu wynika z pewności co do profesjonalizmu tegoż podmiotu a także zabezpieczeniu skutecznej realizacji projektu i pozyskania dofinansowania na podstawie stosownych rozliczeń z Instytucją Zarządzającą.

  3. Uwaga dotycząca zakresu uwag formalnych jest krzywdząca, gdyż na etapie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej wnioskodawca weryfikuje zalecenia, kryteria i wymogi Instytucji Zarządzającej, jednakże biorąc pod uwagę skomplikowanie projektu, konieczne było dokonanie szeregu zmian potwierdzających determinację wnioskodawcy w zakresie realizacji projektu. Tym bardziej, oceniający merytorycznie nie powinien wnosić wątpliwości w tym zakresie, jeżeli podmiot aplikujący skutecznie odniósł się do wszystkich otrzymanych uwag co zostało potwierdzone na etapie oceny formalnej. Oceniający wskazując na ilość uwag formalnych pokazuje brak swojego doświadczenia w aplikowaniu o środki unijne i pełny subiektywizm w ocenie. Należy nadmienić, iż nie ilość uwag stanowi problem na etapie oceny formalnej, lecz ich ciężar i możliwość poprawy. Jeśli uwagi powodują całkowitą przebudowę projektu, można wnioskować, iż projekt ten został strukturalnie nie dopracowany. W przedmiotowym projekcie uwagi w znaczącej większości wynikały z dostosowania dokumentacji (a zwłaszcza załączników) do wymagań prawnych i wprowadzeniu odpowiednich zapisów gwarantujących trwałość projektu, tak pod kątem finansowym jak i organizacyjnym.

 

 

Mając na uwadze powyższe zastrzeżenia oraz uzyskanie przez projekt ponad 75% punktów w ogólnej ocenie w przypadku obu ekspertów w imieniu Wnioskodawcy – Stowarzyszenia Błękitna Atmosfera zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie ponownej oceny merytorycznej przedmiotowego projektu, pod kątem złożonych wyjaśnień i przyjęcie ich w całości.

 

Z poważaniem,

Wojciech Szymborski – Prezes

Andrzej Dąbkowski – wice Prezes

Dane nadawcy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
40-037 Katowice
Katowice
Juliusza Ligonia 46

Dane adresata

Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera
43-300 Bielsko Biała
Bielsko-Biała
Michałowicza 46 / 2

Pismo ogólne

WNIOSEK

RR-RPR.432.467.2017 Przekazanie pisma dotyczącego pozostawienia bez rozpatrzenia protestu na wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu o nr WND-RPSL.04.01.02-24-039D/17-003

W załączeniu przekazuję pismo dotyczące pozostawienia bez rozpatrzenia protestu na wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu o nr WND-RPSL.04.01.02-24-039D/17-003.

Magdalena Sadek, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego

Wprowadziliśmy projekt o nazwie "PREMIUM" z gwarancją montażu do 4 miesięcy, z wypracowanym i wynegocjowanym opustem "Dofinansowaniem" w wysokości do 50%

na które nie trzeba czekać ani się obawiać że się nie otrzyma, a na dodatek można

go połączyć z środkami gminnymi. Biorąc pod uwagę iż obecnie VAT nie jest kwotą kwalifikowaną do dotacji z RPO, poziom 50% jest bardzo atrakcyjny na rynku dlatego nasz projekt Premium cieszy się dużym powodzeniem.

Jest to bardzo dobra alternatywa do projektów unijnych, zapraszamy do zapoznania się z szczegółowymi wyliczeniami.

Tel: +48 517 011 547

 

 

bottom of page