top of page

Załącznik nr 1

 

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie 

 ”Błękitna Atmosfera 2”

aplikującego do naborów RPO "Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej i cieplnej z źródeł odnawialnych" 

Rewizja 1/08/2017

 

 

Zasady udziału.

I. Informacje ogólne

 1. Organizatorem programu Błękitna Atmosfera 2 jest Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera, z siedzibą w Bielsku Białej 43-300, ul. M. Michałowicza 46/2, wpisane do rejestru stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej VIII wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr. KRS 0000658262, zwanej dalej również Stowarzyszeniem.

 2. Celem bezpośrednim programu „Błękitna Atmosfera 2”, zwanym dalej również Programem lub Projektem, jest zwiększenie produkcji energii z źródeł odnawialnych, poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii opartych na mikro instalacjach fotowoltaicznych i Pompach Ciepła, zwanymi dalej instalacją OZE, a także wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Polski.

 3. Wykreślony.

 4. Program skierowany jest do osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, zameldowanych na terenie województwa w którym wniosek będzie składany, zużywających, co najmniej 2 000 kWh energii elektrycznej rocznie, zwanych dalej Uczestnikami. Udział w Programie nie jest uzależniony od posiadania statusu członka Stowarzyszenia Błękitna Atmosfera.

 5. Podstawą udziału w Projekcie jest:

  1. złożenie poprawnie wypełnionej deklaracji przystąpienia do programu „Błękitna Atmosfera 2”, co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu,

  2. uzyskanie pozytywnej opinii o możliwościach technicznych do zamontowania urządzeń OZE, po przeprowadzonym audycie technicznym,

  3. opłacenie kosztów uczestnictwa w Projekcie.

 6. Przez Koszty uczestnictwa w Projekcie („wpisowe”) rozumie się koszt przygotowania indywidualnego projektu technicznego, koszt napisania wniosku o dotację, koszty administracyjne, w tym koszty związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej oraz aplikacyjnej.

 7. Koszty uczestnictwa w Projekcie (wpisowe) są stałe.

 

II. Ogólne zasady montażu instalacji fotowoltaicznej

 1. Panele PV montowane będą wyłącznie na dachach budynków mieszkalnych, lub na garażach, budynkach gospodarczych, na gruncie w odległości nieprzekraczającej 20 m od posesji, zlokalizowanych w obrębie województwa objętego programem OZE, do których Uczestnik posiada tytuł prawny, zapewniający prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu.

 2. Minimalna moc instalacji wynosi 2 kWp. Maksymalna 40 kWp, dobrana optymalnie do zapotrzebowania na podstawie przedstawionych rachunków za energię elektryczną za ostatni rok rozliczeniowy, wpięta do sieci OSD.

 3. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana przez wykonawcę wybranego przez Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera.

 4. Przez Okres trwałości Projektu rozumie się okres 5 lat liczony od uzyskania przez Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera ostatniej transzy dofinansowania (płatności końcowej) w ramach realizacji Programu.

 5. Każda instalacja zostanie oznaczona tablicą informacyjną o wymiarach 20 x 30 cm informującą o udziale w projekcie unijnym zgodnie z wytycznymi dla projektów współfinansowanych przez UE.

 6. Energia z instalacji PV może być wykorzystywana tylko i wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego, a ewentualna nadwyżka wprowadzana do sieci energetycznej, i rozliczana na zasadach określonych w Ustawie o OZE z dnia 20 lutego 2015 r. z późniejszymi zmianami.

 7. Instalacja OZE nie może służyć w celach zarobkowych a jedynie na pokrycie potrzeb własnych Uczestnika.

 

III. Realizacja Projektu

 1. Realizację zadania planuje się na lata 2018 - 2019. Projekt będzie współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego.

 2. Okres Realizacji Projektu polegający na montażu instalacji PV jest przewidywany na okres do 6 miesięcy od dnia otrzymania pierwszej transzy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Unii Europejskiej. Realizacja Projektu uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania.

 3. W razie nie przyznania dofinansowania w danym naborze, wniosek automatycznie składany jest do kolejnego ogłoszonego naboru wniosków.

 4. Łączna moc instalacji PV, których dotyczy wniosek projektowy składany do Operatora Projektu nie może przekroczyć 2 MW.

 5. Ankiety zgłoszeniowe będą weryfikowane pod kątem spełnienia wymagań formalnych i możliwości technicznych wykonania instalacji. Po zaakceptowaniu zostaną przekazane do wykonania dokumentacji technicznej i wpisane do ogólnego wniosku dotacyjnego.

 6. Po uzyskaniu przez Stowarzyszenie dofinansowania Projektu OZE, sporządzony zostanie harmonogram montaży i ustalona data wpłaty udziału własnego partnera, kolejność montaży ustalana będzie na podstawie chronologii wpłat, oraz ustaleń z partnerem.

 

IV. Wysokość dofinansowania w ramach Projektu

 1. Poziom dofinansowania projektu OZE „Błękitna Atmosfera 2” jest zgodny z wnioskiem aplikacyjnym. Dofinansowanie obejmuje swoim zakresem koszty kwalifikowane. Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, w sytuacji jednak gdy Stowarzyszenie otrzyma zwrot wydatkowanego VAT, kwota ta zostanie proporcjonalnie do poniesionych wydatków zwrócona Uczestnikom.

 2. Pozostała część kosztów zostaje pokryta z udziału własnego Stowarzyszenia, na który składają się wpłaty uczestników tytułem ich udziału własnego. Wpłata udziału własnego Stowarzyszenia zostanie zgromadzona przed zawarciem umowy o dofinansowanie z EFRR na oddzielnym rachunku bankowym Stowarzyszenia.

 

V. Zmiany w regulaminie

 1. Przedstawione warunki mogą ulec zmianie w momencie ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski Województwa, zmian wprowadzonych po dniu opublikowania niniejszego regulaminu, za co Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności.

 2. Zmiana Regulaminu zostaje przyjęta na podstawie uchwały Zarządu.

 3. Obowiązywanie nowych warunków Regulaminu dla umów zawartych przed jego zmianą, wymaga akceptacji stron umowy,
  na podstawie obustronnie zawartego aneksu, z zastrzeżeniem postanowień ust.1.

 4. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe, prezentacje multimedialne, strony internetowe, informacje telefoniczne, spotkania informacyjne, mają jedynie charakter promocyjny, reklamowy i informacyjny, nie stanowią podstawy dla roszczeń osób trzecich.


 

Zarząd

bottom of page