top of page

Powietrze odpowiada w Polsce za ponad 40 tys. zgonów rocznie.

Z szacunków Komisji Europejskiej wynika, że zanieczyszczone powietrze odpowiada

w Polsce za ponad 40 tys. zgonów rocznie. Żeby to zmienić, trzeba postawić na odnawialne źródła energii. Unia Europejska chce, aby w 2020 roku jedna piąta produkowanej energii w całej Wspólnocie pochodziła z czystych źródeł.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, Polska należy do państw z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Benzen, ołów, pyły zawieszone wdychane wraz z powietrzem powoduję schorzenia układu oddechowego i krążenia, alergie i nowotwory.

Z szacunków KE wynika, że zanieczyszczone

Żeby to zmienić, trzeba postawić na odnawialne źródła energii. Unia Europejska chce, aby w 2020 roku jedna piąta produkowanej energii

w całej Wspólnocie pochodziła z czystych źródeł. 10 lat później udział ten na wzrosnąć do co najmniej 27 proc.

Z danych Eurostatu wynika, że w 2016 r. udział zielonej energii w końcowym zużyciu energii brutto w Unii wyniósł 17 proc. To dwukrotnie więcej niż w 2004 roku (8,5 proc.). Od 2004 roku udział źródeł odnawialnych w ostatecznym zużyciu energii brutto wzrósł znacząco we wszystkich państwach członkowskich. Natomiast w porównaniu z 2015 r. zwiększył się w 15 z 28 państw członkowskich.

Prawdziwymi liderami w wykorzystywaniu czystych źródeł energii państwa z północy kontynentu. Energia na Islandii w ponad 72 proc. "jest zielona". W Norwegii udział źródeł odnawialnych to 69,4 proc. W Szwecji ponad połowa (53,8 proc.) energii w całkowitym finalnym zużyciu energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Kolejna jest Finlandia

z udziałem na poziomie 38,7 proc.

Na przeciwległym krańcu skali z najniższym odsetkiem energii ze źródeł odnawialnych znajdują się: Luksemburg (5,4 proc.), Malta i Holandia (po 6 proc.).

W Polsce, najbardziej dotkniętym smogiem kraju Wspólnoty, udział czystych źródeł energii w łącznym zużyciu energii w 2016 roku kształtował się na poziomie 11,3 proc.

To plasuje nas w dolnej części rankingu, na 21. miejscu wśród 28 państw UE.

Każde państwo członkowskie UE ma własny cel strategii "Europa 2020". Cele krajowe uwzględniają różne punkty wyjścia państw członkowskich, potencjał energii odnawialnej

i wyniki gospodarcze. Spośród 28 państw członkowskich UE, 11 osiągnęło już poziom wymagany do spełnienia swoich krajowych celów w roku 2020. Są to: Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Chorwacja, Włochy, Litwa, Węgry, Rumunia, Finlandia i Szwecja. Ponadto Austrii brakuje mniej niż 1 punkt procentowy (pp) do celu na 2020 rok.

Najwięcej do zrobienia w dziedzinie czystej energii ma Holandia, której do wyznaczonego celu na 2020 rok brakuje jeszcze 8 pp. Kolejne państwa najbardziej oddalone od celu na 2020 rok to: Francja, której brakuje 7 pp, Irlandia (6,5 pp), Wielka Brytania (5,7 pp) i Luksemburg (5,6 pp). Polska też jest w grupie państw, które wciąż są poniżej poziomu na 2020 rok (3,7 pp).

Wyróżnione posty

Ostatnie posty

bottom of page